Ubytovací poriadok

 
 

1. Hosť, ktorý si prenajme izbu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie hotela má právo objednávku zrušiť.

2. Hotel poskytne ubytovanie a svoje služby len osobám starším ako 16 rokov.

3. V hoteli je prísny zákaz vstupu so zvieraťom, zákaz platí v celom hoteli a všetkých priestoroch súvisiacich s hotelom.

4. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom hosť predloží príslušnému pracovníkovi recepcie svoj platný preukaz totožnosti a hotel mu vydá hotelovú kartu slúžiacu na prístup do izby a hotelových priestorov pre hostí.

5. Hotel je oprávnený pri príchode hosťa vyžadovať garanciu vo forme predautorizácie platobnej karty, prípadne zálohy v hotovosti. Výška požadovanej garancie je upravená Všeobecnými obchodnými podmienkami. Hosť bez garancie kartou je povinný uhradiť ubytovanie pri príchode a zložiť depozit v uvedenej sume. Zároveň je hosť bez garancie kartou povinný uhradiť všetky doplnkové služby hotela bezprostredne po ich čerpaní. V prípade, že tento postup nerešpektuje, recepcia môže od zmluvy odstúpiť, nakoľko hosť porušil jeden z bodov ubytovacieho poriadku.

6. Každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, je povinný vyplniť a podpísať tlačivo o hlásení pobytu, ktoré vystaví pracovník recepcie na základe predloženého dokladu totožnosti. Všetky údaje v hlásení musia byť uvedené pravdivo a úplne.

7. Hotel poskytuje hosťovi služby minimálne v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zatriedený.

8. Pri vstupe do hotela je hosť povinný preukázať sa hotelovou kartičkou a preukazom totožnosti na vyžiadanie.

9. Pobyt v hoteli je povolený len osobám, ktoré nie sú nositeľmi epidemiologicky závažných chorôb a infekcií.

10. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný hosťa ubytovať najneskôr do 18:00, do tohto času izbu pre hosťa rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.

11. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

12. Hosť používa izbu počas doby, ktorá bola dohodnutá s hotelom.

13. Hosť je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 11:00 dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať 25% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby do 15:00. Hotel je oprávnený účtovať 50% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby do 17:00. Hotel môže po 17:00 účtovať 100% cenníkovej ceny bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby hotela spojené s ubytovaním.

14. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

15. Hotel je povinný dať k dispozícii hosťovi rezervované izby od 14:00 dohodnutého dňa príjazdu. Hosť má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s hotelom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Hosť nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s hotelom na tom osobitne dohodol. V prípade odovzdania izby v skoršom čase od 10:00 do 13:59 dňa príchodu má hotel právo účtovať 50% z cenníkovej ceny ubytovania. V prípade odovzdania izby v skoršom čase od 6:00 do 09:59 dňa príchodu má hotel právo účtovať 80% z cenníkovej ceny ubytovania.

16. Hosť je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady nahlásiť na recepcii hotela ihneď po ich zistení. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu hosťa bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je hosť povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.

17. Fajčenie v hotelových izbách a vo všetkých ostatných vnútorných priestoroch hotela je zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť hosťovi pokutu vo výške 500 EUR za každé zistené porušenie.

18. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstupovať za účelom vykonania svojich pracovných povinností chyžná pre potreby vyčistenia jeho izby, údržbár v prípade porúch v izbe a manažér pre potreby kontroly izby. Ak tomu chce hosť zabrániť, vyvesí z vonkajšej strany svojich dverí kartičku „NERUŠIŤ“. To neplatí, ak je vstup nevyhnutný v prípade, že to vyžaduje naliehavosť riešenia situácie, napr. hrozba havárie, porušovanie podmienok ubytovania, najmä ak sú tým rušení ostatní hostia a pod.

19. Hotel nezodpovedá za cennosti a peniaze uložené v trezore na izbe, ani za cenné veci odložené mimo trezora na izbe. Hosť má možnosť svoje cennosti uschovať v trezore na recepcii.

20. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody, alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.

21. Hosť nesmie prijímať návštevy na izbu.

22. Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie prvej pomoci, prípadne zabezpečí privolanie záchranky (rýchlej zdravotníckej pomoci).

23. Na izbe, alebo v spoločenských miestnostiach hotela hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových, alebo televíznych prijímačov, sušičov vlasov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

24. V objekte hotela a na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa a pri používaní osobnej elektroniky (notebook, mobil, tablet).

25. Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový, alebo televízny program. V čase od 22:00 do 6:00 je povinný dodržiavať nočný kľud.

26. Hosťom je zakázaný vstup do služobných priestorov hotela a do priestorov, kde sú skladované potraviny a pripravované jedlá a nápoje.

27. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností.

28. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa všeobecne platných právnych predpisov.

29. Hosť je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná a pri odchode zavrieť dvere.

30. Hosť platí účet zvyčajne pri odchode. Účty sú splatné hneď pri predložení. Pri odchode z ubytovacieho zariadenia hosť na recepcii vráti všetky poskytnuté hotelové karty.

31. Za ubytovanie, požičané predmety a ostatné služby využité v hoteli je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom.

32. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma poverená osoba na stredisku, prípadne manažér strediska.

33. V ubytovacom zariadení je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok, evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z hotela. Hostia sú povinní počas svojho pobytu riadiť sa týmto inštrukciami.

34. Klient súhlasí, aby hotel v súlade so zákonom č. 52 /1998 Z. z. o ochrane osobných údajov spracoval jeho údaje. Poskytnuté osobné údaje klienta môže hotel spracovávať výlučne v súvislosti s poskytovaním ubytovacích a ďalších služieb.

35. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu kedy si prenajal izbu. V prípade že ho závažným spôsobom poruší, vedenie hotela má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.

36. V prípadoch neupravených týmto poriadkom platia všeobecné obchodné podmienky hotela.

V Banskej Štiavnici, 21.3.2022